SEBS 뉴스

인기영상

추천영상

  • 오전 방송 08 : 20 ~ 08 : 50
   It’s New < PD/ANN/ENG 48기 Rot. >
  • 오후 방송 17 : 30 ~ 18 : 10
   Art Inside < PD/ANN/ENG 장영은, 제나은 >
  • 오전 방송 08 : 20 ~ 08 : 50
   Replay < PD/ANN/ENG 문지희 >
  • 오후 방송 17 : 30 ~ 18 : 10
   SEBS 기자석 < PD/ANN/ENG 권해희, 문지희 >
  • 오전 방송 08 : 20 ~ 08 : 50
   Voice of America < PD/ANN/ENG 최현지 >
  • 오후 방송 17 : 30 ~ 18 : 10
   씬네마 < PD/ANN/ENG 최민경, 최현지 >
  • 오전 방송 08 : 20 ~ 08 : 50
   Voice of America < PD/ANN/ENG 최민경 >
  • 오후 방송 17 : 30 ~ 18 : 10
   별의 별 이야기 < PD/ANN/ENG 조수연 >
  • 오전 방송 08 : 20 ~ 08 : 50
   Daily Band < PD/ANN/ENG 권해희 >
  • 오후 방송 17 : 30 ~ 18 : 10
   SEBStory < PD/ANN/ENG 강윤지, 이진실, 최은오 >
MONDAY

It’s New

Art Inside

오전 방송 08 : 20 ~ 08 : 50
It’s New < PD/ANN/ENG 48기 Rot. >
오후 방송 17 : 30 ~ 18 : 10
Art Inside < PD/ANN/ENG 장영은, 제나은 >
TUESDAY

Replay

SEBS 기자석

오전 방송 08 : 20 ~ 08 : 50
Replay < PD/ANN/ENG 문지희 >
오후 방송 17 : 30 ~ 18 : 10
SEBS 기자석 < PD/ANN/ENG 권해희, 문지희 >
WEDNESDAY

Voice of America

씬네마

오전 방송 08 : 20 ~ 08 : 50
Voice of America < PD/ANN/ENG 최현지 >
오후 방송 17 : 30 ~ 18 : 10
씬네마 < PD/ANN/ENG 최민경, 최현지 >
THURSDAY

Voice of America

별의 별 이야기

오전 방송 08 : 20 ~ 08 : 50
Voice of America < PD/ANN/ENG 최민경 >
오후 방송 17 : 30 ~ 18 : 10
별의 별 이야기 < PD/ANN/ENG 조수연 >
FRIDAY

Daily Band

SEBStory

오전 방송 08 : 20 ~ 08 : 50
Daily Band < PD/ANN/ENG 권해희 >
오후 방송 17 : 30 ~ 18 : 10
SEBStory < PD/ANN/ENG 강윤지, 이진실, 최은오 >
신청하기